Algemene verkoopvoorwaarden ‘appstore’ www.interupsy.com

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die u met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie die voor u als afnemer van belang kan zijn. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u bovendien aan om de Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken en te bewaren, zodat u deze later nog terug kunt lezen.

Artikel 1. Definities

1.1 Dienstverlener:

MaMa Produkties

Vestigingsadres:

Karolingersweg 3

5616 HX Eindhoven

Bezoekadres:

Vonderweg 1, ingang D, nr. 108

5611 BK Eindhoven

Email: info@interupsy.com

Mobiel: (+31) 641240379

KvK-nummer: 17280618

BTW-nummer: NL141111999B01

1.2. Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of een rechtspersoon /persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf welke een Overeenkomst aan gaat met Dienstverlener teneinde een Dienst af te nemen.

1.3 .Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen Dienstverlener en Gebruiker waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.4. Apps: De door Dienstverlener aangeboden Apps welke al dan niet tegen betaling kunnen worden afgenomen door de Gebruiker. Apps zijn applicaties welke elektronisch door de dienstverlener worden overgedragen naar de Gebruiker middels een download, maar kunnen ook web-based worden aangeboden, of de Apps kunnen worden aangeboden middels een link naar een andere website.

1.5. Diensten: Het via internet beschikbaar stellen van de Apps en de verkoop van bijbehorende artikelen.

1.6. Algemene Voorwaarden: Onderhavige Voorwaarden.

1.7. Website: http://www.interupsy.com. en de aanverwante (internationale)Domeinen, zoals Interupsy.nl.

1.8. Licentievoorwaarden: Voorwaarden waarin de gebruikersrechten voor en van de Apps worden omschreven.

1.9. Account: De eigen omgeving van Gebruiker, die na registratie van Gebruiker via de Website aan Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.

1.10. App Aanbieder: Partij die Apps aanbiedt op Interupsy.com

1.11. (Nadere) Gebruikersvoorwaarden: Voorwaarden welke door de App aanbieders worden gesteld voor het gebruik van de Apps.

1.12 Pre order: het bestellen van diensten voor de datum de app en/of bijgeleverde producten geleverd kunnen worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Dienstverlener en Gebruiker.

2.2. Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden, uitzonderingen en/of aanvullingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Dienstverlener daar schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan. Deze aangedragen voorwaarden, uitzonderingen en/of aanvullingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

Artikel 3. Totstandkoming

3.1. De Apps kunnen via de Website, in verschillende varianten/pakketten, waaronder begrepen ook enkel als individuele App, worden aangeboden.

3.2. Gebruiker aanvaardt het aanbod dat Dienstverlener op de Website doet op elektronische wijze door het volledig invullen en voltooien van het daartoe bestemde elektronische formulier/bestelproces.

3.3 Gebruiker machtigt Dienstverlener in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn of haar gegevens mede te delen aan de App Aanbieder van de Apps die de Gebruiker wil gebruiken of aanschaffen.

3.4. Met de aanvaarding komt een Overeenkomst tot stand.

3.5. De uitleg omtrent uiteindelijke levering van de Apps en de wijze waarop, wordt op de Website medegedeeld.

3.6 Wanneer het een pre order betreft wordt kan de dienstverlener geen garantie geven op de datum van levering van de dienst. Wanneer er onvoldoende middelen zijn om de aangeboden app te ontwikkelen naar een acceptabel niveau zoals omschreven in de doelstellingen van de dienstverlener, is er geen mogelijkheid tot terugvorderen van de reeds betaalde gelden.

Artikel 4. Bevestiging en archivering

4.1. Indien het bestelproces succesvol is doorlopen, verzendt Dienstverlener een automatische bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst per email.

4.2. De bevestiging bevat tevens de inhoud van de Overeenkomst, zoals opgeslagen bij Dienstverlener.

Artikel 5. Inhoud Overeenkomst

5.1. De aanschaf van de Apps geeft de Gebruiker toestemming om de Apps, indien van toepassing, te gebruiken op Interupsy.com maar ook te gebruiken op andere platformen (hardware/dan wel software) indien de Apps dit ondersteunen.

5.2. De Nadere Gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van de Apps, zullen nadrukkelijk bij het aanbod van de te Downloaden Apps worden vermeld. Ook zal duidelijk worden vermeld welke partij de Apps aanbiedt.

5.3. Indien de Apps op een ander platform worden aangeboden dan door Dienstverlener zelf kunnen er kunnen er voor elke App Nadere Gebruikersvoorwaarden gelden, welke conform het vorige lid worden vermeld. Gebruiker dient zelf te beoordelen of hij hiermee akkoord gaat. Dienstverlener staat echter buiten de verhouding tussen App Aanbieder en Gebruiker. De Gebruikersvoorwaarden kunnen onder andere zien op de duur van het gebruik van de Apps en eventuele mogelijkheid tot support en updates.

5.4. Indien Dienstverlener, of een aan haar gelieerde onderneming, zelf Apps heeft ontwikkeld en aanbiedt op de Website is Artikel 5.3 overeenkomstig van toepassing.

5.5. De Gebruiker kan de in Artikel 7 bedoelde Account verwijderen. Op dat moment verdwijnt ook het recht op eventuele updates van de gedownloade Apps.

5.6. Dienstverlener kan het gebruik en het downloaden van Apps blokkeren op haar Website, indien Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, rechten van Dienstverlener en rechten van derden, waaronder de geldende Licentievoorwaarden.

Artikel 6. Licenties en intellectuele rechten

6.1. Gebruiker dient rekening te houden met eventuele geldende Licentievoorwaarden welke met de Apps gemoeid zijn en de eventuele intellectuele eigendomsrechten welke op de Apps rusten.

6.2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde Apps, rusten bij diens licentiegever of bij derden van welke Apps worden aangeboden op de Website van Dienstverlener.

Gebruiker verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht en bevoegdheden dat niet exclusief en niet overdraagbaar is die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. De Gebruiker zal de Diensten of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

6.3. De Gebruiker verkrijgt door het afnemen van de Apps de gebruikersrechten op de Apps zoals in de eventuele geldende Licentievoorwaarden en/of de Nadere Gebruikersvoorwaarden is bepaald. De Licentievoorwaarden worden op de juiste wijze bij of middels de Apps ter beschikking gesteld. De Gebruiker gaat akkoord met deze voorwaarden bij aanschaf van de Apps.

6.4. Het in lid 2 van dit Artikel gestelde, geldt uiteraard onverminderd hetgeen in de Nadere Gebruiksvoorwaarden van de App Aanbieder wordt gesteld.

Artikel 7. Toegang

7.1 Dienstverlener zal Gebruiker toegang tot een Account en de Website verschaffen. Daartoe wordt aan Gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt. Voor het gebruik van de Website gelden aparte gebruikersvoorwaarden (niet zijnde voorwaarden als bedoeld in Artikel 1.11) welke bij inschrijving elektronisch ter hand worden gesteld.

7.2. Via de Website verkrijgt de Gebruiker toegang tot de geleverde Diensten.

7.3. Het is Gebruiker verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker, die zich aanmeldt middels een Account bij Interupsy.com ook daadwerkelijk de Gebruiker is. Gebruiker dient Dienstverlener op de hoogte te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. Dienstverlener heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

7.4. Indien Dienstverlener tot het besef komt dat de inloggegevens van Gebruiker bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij Gebruiker daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.

7.5. Gebruiker houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens up to date en staat in voor de juistheid daarvan. Gebruiker stelt Dienstverlener onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in overige (persoons) gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.

7.6. De door Dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan.

Artikel 8. Prijzen en Betaling

8.1. Alle tarieven op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

8.2. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (21% BTW), tenzij anders is vermeld, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

8.3. Gebruiker kan voor het gebruik van de Diensten aan Dienstverlener een vergoeding verschuldigd zijn. Indien dit voor een bepaalde App of Dienst geldt, zal dit nadrukkelijk op de Website worden vermeld.

8.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient Gebruiker de Diensten vooruit te betalen via een (elektronische) betaalmethode die op de Website daarvoor open is gesteld of door het geld over te maken op de rekening van de Dienstverlener.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Dienstverlener aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit Artikel blijkt.

9.2. Dienstverlener is, uit welke hoofde dan ook, slechts aansprakelijk jegens Gebruiker in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zoals in Artikel 1.3 is bedoeld. De aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De schade bedraagt maximaal een bedrag van €50, incl. 21% BTW.

9.3. Iedere aansprakelijkheid van Dienstverlener voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.4. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade, geleden door Gebruiker of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade, welke ontstaan is door of verband houdt met het gebruik en de werking van de Apps welke Gebruiker heeft gedownload of anderszins heeft verkregen. Dienstverlener biedt Gebruiker de mogelijkheid om Apps aan te schaffen en te tonen.

9.5. Indien Dienstverlener of een aan haar gelieerde onderneming zelf Apps heeft ontwikkeld en aanbiedt op de Website is Artikel 8 overeenkomstig van toepassing.

9.6 Voor meegeleverde hardware van derden gelden de garantie en algemene voorwaarden zoals bijgeleverd bij de producten.

 

Artikel 10. Afwijzing Garanties

10.1. Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat gebruik van Interupsy.com en Apps die zijn gedownload of anderszins via Interupsy.com zijn verkregen, op eigen risico is en dat deze Apps zonder enige garantie worden geleverd.

10.2. Dienstverlener garandeert niet dat de Website continu beschikbaar is en continu volledig functioneert.

Artikel 11. Vrijwaring

11.1. Gebruiker vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derden, waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met een gesloten Overeenkomst en/of met de inhoud en het gebruik van de Apps en/of de bijgeleverde producten.

11.2. Het vorige lid van dit Artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker indien een omstandigheid waar Dienstverlener geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.

12.2. In geval van dergelijke overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Dienstverlener in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is, kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

 

Artikel 13. Wijzigingen Voorwaarden

13.1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Dienstverlener zal er voor zorgen dat de meest actuele versie op de Website staat vermeld. De versie welke ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst is gepubliceerd, is de geldige.

 

Artikel 14. Slot bepalingen

14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

14.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Eindhoven.

14.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven

Mocht u na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dienstverlener zal binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen reageren.

PDF

©2022 INTERU_PSY

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?